Miễn lệ phí môn bài với nhiều đối tượng kinh doanh – Kinh Doanh--

Theo Nghị định 22 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 139/2016 về lệ phí môn bài vừa được Chính phủ ban hành, các đối tượng là tổ chức xây dựng mới; hộ gia đình, cá nhân lần thứ nhất tham dự sản xuất, kinh doanh; hộ buôn bán gia đình mở chi nhánh, công sở đại diện trong năm đầu thành lập… sẽ được miễn lệ phí môn bài. 

Ngoài ra, hợp tác xã nông nghiệp cũng nằm trong diện được miễn lệ phí môn bài.

Nghị định 22 cũng quy định, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ mua bán lúc mở chi nhánh, công sở đại diện… cũng được miễn phí môn bài trong 3 năm, trùng với thời gian quy định miễn loại phí này tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

Các đối tượng này sẽ nộp thuế khoán, không phải kê khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ tờ khai, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định lợi nhuận kinh doanh, làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp.

Lệ phí môn bài là khoản tiền tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, mua bán phải nạp hàng năm. Theo quy chế trước đây, doanh nghiệp phải nộp 2 triệu vnd lệ phí môn bài nếu xây dựng trong nửa đầu năm hoặc nộp 1 triệu đồng nếu xây dựng vào nửa cuối năm.

Góp ý vào sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2016 hồi cuối năm 2019, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) từng đề nghị bỏ loại phí này rời khỏi Luật phí và lệ phí, nhằm xúc tiến khởi sự kinh doanh, lập doanh nghiệp mới. 

Anh Minh

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--