Từ 20/2 áp dụng quy định mới về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất--

Từ 20/2, trường hợp tịch thu đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong những nội dung quy định phải cho dù là cả khu vực thu hồi đất để thành lập khu tái định cư tập trung đó.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 06/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất.

Từ 20/2 áp dụng quy định mới về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất - 1

Từ 20/2 áp dụng Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Theo Nghị định mới, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thi hành dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chính sách đầu tư mà càng phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế – xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, phố xá trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

Bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối phù hợp với UBND cấp tỉnh nơi có đất thu hồi xây dựng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ coi xét quyết định và phải bảo đảm kinh phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dù là những nội dung chủ đạo sau: Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi; số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến tịch thu đất; dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với mỗi loại đối tượng tịch thu đất; dự kiến giá đất đền bù đối với mỗi loại đất, từng loại vị trí; phương án bố trí tái định cư (dự kiến số hộ tái định cư, địa điểm, hình thức tái định cư); dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện; dự kiến tiến trình thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng.

Khung chủ trương bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thể hiện các nội dung nêu trên cho toàn bộ dự án và chi tiết đến từng bản địa (nếu có). Trường hợp tịch thu đất thi hành dự án đầu tư mà phải thành lập khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung quy định phải nói cả cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối phù hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thẩm tra khung chủ trương bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Căn cứ vào khung chủ trương bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định, UBND cấp tỉnh tổ chức lập, giám định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thi hành tại địa phương sau khi đã có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ, ngành có dự án đầu tư; tổ chức thực hiện và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với Bộ, ngành có dự án đầu tư.

Đối với dự án đầu tư đã kiểm duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án trước ngày 20/2/2020 thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đối với dự án đầu tư chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án trước ngày 20/2/2020 thì tổ chức thực hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy chế của Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2020.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/tu-20-2-ap-dung-quy-dinh-moi-ve-boi-thuong-khi-nha-nuoc-thu-h… Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/tu-20-2-ap-dung-quy-dinh-moi-ve-boi-thuong-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-1047990.html

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--